PODRUČJE RADA

Našim iskustvom djelovanja i stručnošću, odvjetnički ured Arelić stekao je prepoznatljivost u pružanju potpune usluge pravnog savjetovanja i zastupanja u području prava intelektualnog vlasništva, trgovačkog prava, građanskog i zemljišnoknjižnog prava te radnog prava, kao i u postupcima ovrhe, stečaja, likvidacije i restrukturiranja te u postupcima alternativnog rješavanja sporova.
TRGOVAČKO PRAVO I PRAVO DRUŠTAVA

TRGOVAČKO PRAVO I PRAVO DRUŠTAVA

- Zastupanje u parničnim, ovršnim i drugim postupcima u području trgovačkog prava pred sudovima i drugim nadležnim tijelima
- Pravno savjetovanje i izrada ugovora iz područja trgovačkog prava i prava društava
- Osnivanje trgovačkih društava i drugih pravnih osoba
- Spajanje i pripajanje društava te druge statusne promjene
- Pravni due diligence trgovačkih društava
- Predstečajna nagodba, stečaj i likvidacija
- Pravno savjetovanje i pružanje cjelovite pravne pomoći i podrške trgovačkim društvima

ZAŠTITA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

ZAŠTITA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

- Registracija i održavanje patenata u Hrvatskoj i inozemstvu
- Usluge pretraživanja baza podataka industrijskog vlasništva (patenata, žigova i industrijskog dizajna) u Hrvatskoj i inozemstvu te pravno savjetovanje o mogućnostima registracije
- Pravno savjetovanje i zastupanje u području autorskog prava i srodnih prava
- Sudska zaštita prava iz područja intelektualnog vlasništva
- Izrada licencnih ugovora te drugih ugovora iz područja prava intelektualnog vlasništva

OVRŠNO PRAVO I NAPLATA POTRAŽIVANJA

OVRŠNO PRAVO I NAPLATA POTRAŽIVANJA

- Zastupanje u postupku ovrhe nad imovinom dužnika u svrhu naplate potraživanja pred javnim bilježnicima i sudovima
- Pravno savjetovanje prije pokretanja ovršnih postupaka
- Sklapanje sudskih i/ili izvansudskih nagodbi
- Zastupanje u postupcima osiguranja tražbina, privremenim i prethodnim mjerama
- Zastupanje u parnicama proizašlim iz ovršnih postupaka
- Zastupanje ovršenika u postupcima radi proglašenja ovrhe nedopuštenom
- Zastupanje u postupku osobnog stečaja

ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA

ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA

- Pravno savjetovanje i zastupanje u postupcima pred Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja
- Tumačenje i pravno savjetovanje vezano uz sporazume poduzetnika
- Tumačenja o dopuštenosti koncentracije

STEČAJNO I NASLJEDNO PRAVO

STEČAJNO I NASLJEDNO PRAVO

- Predlaganje stečajeva
- Zastupanje u stečajnim postupcima
- Zastupanje u odborima vjerovnika
- Zastupanje u predstečajnim postupcima
- Zastupanje u reguliranju prava nasljednika

NEPOŠTENA TRGOVAČKA PRAKSA

NEPOŠTENA TRGOVAČKA PRAKSA

- Pravno savjetovanje prilikom sastavljanja ugovora
- Sastavljanje i podnošenje prijava u odnosu na nepoštenu trgovačku praksu
- Savjetovanje u poslovanju radi usklađenosti postupanja sa pravilima o nepoštenim trgovačkim praksama

POSTUPCI MIRNOG RJEŠENJA SPORA

POSTUPCI MIRNOG RJEŠENJA SPORA

- Pravno savjetovanje i zastupanje u postupku mirenja - Mirenje u suradnji s Hrvatskom udrugom za mirenje
- Organiziranje i provođenje postupka mirenja (ad hoc mirenje)

RADNO PRAVO

RADNO PRAVO

- Pravno savjetovanje iz područja radnog prava
- Izrada ugovora o radu, menadžerskih ugovora te pravilnika i drugih općih akata koji reguliraju radnopravne odnose
- Pravno savjetovanje i zastupanje radnika i poslodavaca u radnim sporovima (dopuštenost otkaza, sudski raskid ugovora o radu, ostvarivanje prava iz radnog odnosa)

NAKNADA ŠTETE

NAKNADA ŠTETE

- Zastupanje u postupku naknade imovinske i neimovinske štete
- Zastupanje u postupku ostvarivanja prava na pravičnu novčanu naknadu
- Podnošenje odštetnih zahtjeva pred osiguravajućim društvima
- Podnošenje zahtjeva za objavljivanjem ispravka i odgovora u medijima
- Zastupanje u slučajevima odgovornosti za štetu putem medija
- Zastupanje u slučajevima odgovornosti za štetu nastalu zbog liječničkih pogrešaka
- Naplata regresnih potraživanja

STVARNO I ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO

STVARNO I ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO

- Ugovori o kupoprodaji, darovanju i drugim vrstama prijenosa vlasništva na nekretninama i pokretninama
- Ugovori o najmu i zakupu nekretnina (stanova, poslovnih prostora, zemljišta) te pokretnina
- Pravno savjetovanje i zastupanje u postupcima radi zaštite posjeda, vlasništva i drugih stvarnih prava pred sudovima i drugim tijelima
- Zastupanje u postupcima upisa vlasništva i drugih prava u zemljišne knjige (uknjižbe, predbilježbe, zabilježbe)
- Ishođenje dozvola i odobrenja (uporabna i građevinska dozvola, energetski certifikati)
- Uređenje zemljišnoknjižnog i katastarskog stanja te provođenje pojedinačnog zemljišnoknjižnog ispravnog postupka
- Zastupanje u postupcima izvlaštenja

ZASTUPANJE U SPOROVIMA I DRUGIM POSTUPCIMA PRED SUDOM

ZASTUPANJE U SPOROVIMA I DRUGIM POSTUPCIMA PRED SUDOM

- Pravno savjetovanje i zastupanje u parničnim i ovršnim postupcima, uključujući i podnošenje redovnih i izvanrednih pravnih lijekova te ustavnih tužbi i tužbi Europskom sudu za ljudska prava
- Zastupanje u postupcima sklapanja nagodbe te postupcima arbitraže
- Pravno savjetovanje i zastupanje u potrošačkim sporovima
- Zastupanje u izvanparničnim postupcima (statusnim, obiteljskim, suvlasničkim, ostavinskim)

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA (OPĆA UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA – GDPR)

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA (OPĆA UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA – GDPR)

-Identifikacija poslovnih procesa koji uključuju obradu osobnih podataka, procjena rizika te savjetovanje o potrebnim mjerama usklađenja
- Sastavljanje ili usklađivanje privola ispitanika za obradu osobnih podataka prilagođenih za različite svrhe obrade
-S astavljanje ili usklađivanje obavijesti o privatnosti (tzv. privacy notice) s prilagođenim sadržajem za različite kategorije ispitanika (npr. radnike, dobavljače, klijente)
- Sastavljanje ili usklađivanje ugovora s izvršiteljima obrade odnosno klauzula o zaštiti osobnih podataka u ugovorima s drugim primateljima osobnih podataka
- Sastavljanje ili usklađivanje evidencija aktivnosti obrade
- Savjetovanje o potrebi izrade te pomoć prilikom izrade procjene učinka na zaštitu osobnih podataka
- Sastavljanje ili usklađivanje internih akata u vezi sa zaštitom osobnih podataka

NAŠ TIM

Vinko Arelić

odvjetnik, partner
 
Edukacija:
Pravni fakultet u Zagrebu – 2007. godine
Pravosudni ispit – 2009. godine
Upis u imenik odvjetnika – 2010. godine
 
Jezici:
Hrvatski
Engleski
 
Kontakt:
Tel: 099/4433-112
 

Jure Mlinarić

odvjetnik, partner
 
Edukacija:
Pravni fakultet u Zagrebu – 2015. godine
Pravosudni ispit – 2017. godine
Upis u imenik odvjetnika – 2019. godine
 
Jezici:
Hrvatski
Engleski
Talijanski
 
Kontakt:
Tel: 099/9355-577